Prehlásenie o ochrane súkromia a spracovania osobných údajov

Aktualizované: 1. január 2022                                                                           
1. vrstva

Vyhlásenie o ochrane súkromia opisuje, akým spôsobom zhromažďujeme a používame informácie, medzi ktoré môžu patriť osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Ako Prevádzkovateľ podnikáme preventívne opatrenia na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou či zničením. Prijali sme zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na ochranu informačných systémov, na ktorých sú uložené Vaše osobné údaje, a od dodávateľov a poskytovateľov služieb zmluvne vyžadujeme ochranu Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ:
Názov spoločnosti: BECAMP MEDIA s. r. o.                                  
Adresa: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
IČO: 53362489                                          
Meno štatutárneho zástupcu: Jaroslav Sedlák
Meno kontaktnej osoby:  Jaroslav Sedlák
Kontakt: +421 911 999 321

Typy zhromažďovaných osobných údajov
Vždy si môžete vybrať aké osobné údaje nám chcete poskytnúť. Ak sa však rozhodnete, že určité údaje si neprajete poskytovať, budeme to akceptovať, ale môže tým byť ovplyvnená kvalita informácií, ktoré Vám budeme poskytovať. Typy spracúvaných osobných údajov:

 • Identifikačné údaje (napr. mená, adresy)
 • Kontaktné údaje (napr. E-mail, telefón)
 • Obsahové údaje (napr. texty, fotografie, videá)

Účel spracovania
Účelom spracúvania týchto údajov je všeobecná administratíva Internetovej stránky, propagácia činnosti prevádzkovateľa, komunikácia s laickou a aj s odbornou verejnosťou, nadväzovanie komerčných vzťahov a zabezpečenie ich realizácie.

Právne základy
Spracúvanie osobných údajov musí byť vykonávané na základe jedného z nasledujúcich právnych základov:

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písmeno c ZoOOÚ)
 • spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Práva a povinnosti oprávnených osôb
Pre správne spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením GDPR má prevádzkovateľ poučenú a poverenú Oprávnenú osobu.

Práva dotknutých osôb v súvislosti s ich spracovaním
Tu je uvedený zoznam týchto práv, ktoré si môžete uplatniť u Oprávnenej osoby:

 • Právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
 • Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (článok 15 GDPR)
 • Právo na opravu (článok 16 GDPR)
 • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“, článok 17 GDPR)
 • Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR)
 • Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania (článok 19 GDPR)
 • Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)
 • Právo namietať (článok 21 GDPR

Otázky a sťažnosti
Ak máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo ak si prajete uplatniť niektoré z práv, ktoré Vám vyplývajú z tohto oznámenia, môžete kontaktovať vyššie uvedenú Kontaktnú osobu. S otázkami a so sťažnosťami môžete tiež kontaktovať:

Adresa Kontrolného úradu:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
E-mail všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

Cookies

Tento web pre správne fungovanie, štatistické a marketingové funkcie využíva súbory cookies. Viac informácií o ich spracovaní a použití nájdete na tejto stránke.